Πρωτοποριακά Ασφαλιστικά Προγράμματα

ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ » Πρωτοποριακά Ασφαλιστικά Προγράμματα

Η Ατλαντική Ένωση βρίσκεται πάντα στο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων. Ο σύγχρονος χαρακτήρας της αποδεικνύεται από τα πρωτοπόρα και ευέλικτα ασφαλιστικά της προγράμματα. Ένα από αυτά είναι η ασφάλιση των drones, των μικρών τηλεκατευθυνόμενων ελικοπτέρων [μη επανδρωμένων αεροσκαφών - ΣμηΕΑ].

 • Ξεκίνησαν από τις Η.Π.Α. για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά η χρήση τους αυξάνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό [σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, η χρήση τους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αυξήθηκε κατά 150 φορές, μέσα στην τελευταία δεκαετία]
 • Χρησιμοποιούνται για ανθρωπιστικούς σκοπούς, μεταφορά τροφίμων, ιατρικού υλικού, φαρμάκων και βιολογικών υλικών ή για ιατρικές εξετάσεις μέσα από δύσβατες περιοχές, για ταχύτερο internet, ανίχνευση ασφάλειας χώρων ή αναζήτηση parking, ψυχαγωγία κ.ά. Ήδη, κολοσσοί όπως η Amazon και η Google έχουν εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον
 • Στην Ελλάδα η χρήση τους αφορά επαγγελματίες [βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων] ή ιδιώτες [ψυχαγωγία]
 • Το ασφαλιστήριο συμβόλαια αστικής ευθύνης, καλύπτει τις αποζημιώσεις σε τρίτους που πιθανά θα κληθεί να καλύψει ο χειριστής του drone από άστοχους χειρισμού του
 • Τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια καλύπτουν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας [Υ.Π.Α.] για την υποχρεωτική ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ 

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Drones

Με βάση την υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 απόφαση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας [Υ.Π.Α.], η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016 ΦΕΚ σχετικά με τον «Κανονισμό – γενικό πλαίσιο πτήσεων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ (Unmanned Aircrat Systems - UAS)», ορίζεται ως υποχρεωτική η ασφάλιση των ιδιοκτητών / χειριστών των μη επανδρωμένων αεροσκαφών ΣμηΕΑ (drones) για ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν έναντι τρίτων σύμφωνα με τα εξής όρια κάλυψης:

§  Για υλικές ζημιές τρίτων έως              € 150.000

§  Για σωματικές βλάβες τρίτων έως     € 1.000.000

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ/ΥΠΑ/21860/1422

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, τα ΣμηΕΑ (drones) διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

1.       Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category)

Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απευθείας οπτική επαφή του χειριστή μικρών μη επανδρωμένων αεροσκαφών με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 25 κιλών εντός ασφαλούς απόστασης από πρόσωπα στο έδαφος.

Ο χειριστής έχει απευθείας οπτική επαφή με το ΣμηΕΑ και η πτήση διεξάγεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από τον χειριστή. Το μεγαλύτερο επιτρεπόμενο ύψος πτήσης είναι τα 400 πόδια και οι πτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας απαγορεύονται πάνω από συγκεντρώσεις προσώπων, εκτός αν διαθέτουν άδεια επαγγελματικής χρήσης και πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας. Η ανοικτή κατηγορία ΣμηΕα διακρίνεται σε τρεις υποκατηγορίες βάσει του ΦΕΚ με ειδικές προϋποθέσεις και όρους ανά υποκατηγορία ως εξής:

CAT AO (MTOM< 1KG

CAT A1 (MTOM =/>1 KG - </= 4KG

CAT A2 (MTOM =/> 4KG - </= 25KG

2.       Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category). Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία είναι πιθανόν να ενέχει σημαντικούς κινδύνους για τα πρόσωπα υπεράνω των οποίων εκτελείται.

Απαιτείται άδεια πτητικής λειτουργίας, η οποία χορηγείται εφόσον ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει σχέδιο αξιολόγησης κινδύνων ασφαλείας και εγχειρίδιο πτητικής λειτουργίας. Σε περίπτωση εμπορικής χρήσης απαιτείται και η εγγραφή του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο και η εξασφάλιση ειδικής άδειας μέσω της πληρωμής παραβόλου.

3.       Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Certified Category). Κατηγορία ΣμηΕΑ των οποίων η πτητική λειτουργία διεξάγεται με απαιτήσεις ανάλογες εκείνων που ισχύουν για τα επανδρωμένα αεροσκάφη, δηλαδή με προηγούμενη εξασφάλιση αδειών και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.

Απαιτείται η νηολόγηση του ΣμηΕΑ σε ειδικό μητρώο της ΥΠΑ και η έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας (πτητικής ικανότητας). Ο χειριστής αυτής της κατηγορίας πρέπει να διαθέτει ειδική εκπαίδευση, το περιεχόμενο και οι εξετάσεις της οποίας θα καθοριστούν με απόφαση του διοικητή της ΥΠΑ.

Υποχρέωση ασφάλισης έναντι τρίτων έχουν:

Α1) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωσηιδιωτικής χρήσης του ΣμηΕΑ εφόσον αυτό ανήκει στην υπό-κατηγορία CAT Α2 των ΣμηΕΑ ανοικτής κατηγορίας δηλαδή έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από 4 – 25 κιλά.

Α2) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωσηεπαγγελματικής χρήσης ανεξάρτητα σε ποια υποκατηγορία ανήκει το ΣμηΕΑ και ανεξάρτητα της μέγιστης μάζας αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) του ΣμηΕΑ (drone).

Β) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ειδικής κατηγορίας σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ είτε ερασιτεχνική είτε επαγγελματική.

Γ) Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της πιστοποιημένης κατηγορίας σε περίπτωση χρήσης του ΣμηΕΑ είτε ερασιτεχνική είτε επαγγελματική.

 

Μη υποχρέωση ασφάλισης έναντι τρίτων έχουν:

Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ της ανοικτής κατηγορίας, σε περίπτωση χρήσης του μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο εφόσον το ΣμηΕΑ έχει μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών.

 

ΣΧΕΔΙΟ Ι – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Καλύψεις:

Καλύπτεται από 1ης/1/2017 η αστική ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για σωματικές βλάβες και/ή υλικές ζημιές που τυχόν θα προξενηθούν σε τρίτους εξ υπαιτιότητός του από τη λειτουργία και χρήση του ΣμηΕΑ (DRONE) σύμφωνα με το νέο κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016).

Η κάλυψη δίδεται μόνον σε ΣμηΕΑ (drones) με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση έως 25 κιλά.

Λήπτης της Ασφάλισης:

Ο Εκμεταλλευόμενος /Ιδιοκτήτης/ Χειριστής ΣμηΕΑ (drone) ιδιώτης ή επαγγελματίας

Διεύθυνση κινδύνου:

Διάφορες τοποθεσίες εντός Ελλάδας                                                                                                                             

Όρια κάλυψης προβλεπόμενα από τη νέα Νομοθεσία / ανά Drone:

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι

€ 1.000.000

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι

€ 1.000.000

Υλικές ζημιές κατ' ατύχημα μέχρι

€   150.000

Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος

€ 1.000.000

 

Στοιχεία ασφάλισης:

 • Κατηγορία ΣμηΕΑ :
  • Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category) /Υποκατηγορία :
  • □ CAT Α0           □ CAT Α1           □ CAT Α2
  • □ Ειδική κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Specific Category)
  • □ Πιστοποιημένη κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Certified Category)
 • ΧΡΗΣΗ:     Ιδιωτική                     Επαγγελματική
 • ΤΥΠΟΣ
 • ΜΑΡΚΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ
 • ΒΑΡΟΣ (<25 κιλών)
 • ΧΡΩΜΑ
 • ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΥΛΙΚΟ
 • ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
 • ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • S/N (αριθμός πλαισίου)
 • ΑΞΙΑ (προσκόμιση αντιγράφου τιμολογίου ή απόδειξης)
 • ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ (MTOM)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ή ΝΗΟΛΟΗΓΗΣΗΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΕΓΚΡΙΣΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

Ασφάλιστρα:

Για απαλλαγή ανά απαίτηση € 3.000:

 1. Για ΣμηΕΑ της Ανοικτής κατηγορίας, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 390 / ΣμηΕΑ (drone)
 2. Για ΣμηΕΑ της Ειδικής κατηγορίας, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 490 / ΣμηΕΑ (drone)
 3. Για ΣμηΕΑ της Πιστοποιημένης κατηγορίας, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 590 / ΣμηΕΑ (drone)

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

Για απαλλαγή ανά απαίτηση € 6.000:

 1. Για ΣμηΕΑ της Ανοικτής κατηγορίας, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 330 / ΣμηΕΑ (drone)
 2. Για ΣμηΕΑ της Ειδικής κατηγορίας, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 430 / ΣμηΕΑ (drone)
 3. Για ΣμηΕΑ της Πιστοποιημένης κατηγορίας, τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε € 530 / ΣμηΕΑ (drone)

Στα ανωτέρω ποσά περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

Προϋποθέσεις:

 • Η κάλυψη ισχύει για επαγγελματική χρήση με σκοπό τη λήψη αεροφωτογραφιών, εσωτερικών ή εξωτερικών γυρισμάτων κ.λ.π. ή για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση)
 • Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε ΣμηΕΑ (drone)
 • Η χρήση των ΣμηΕΑ (drones) να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.)
 • Η συμμόρφωση του εκμεταλλευόμενου/ιδιοκτήτη/χειριστή με τα οριζόμενα στο νέο κανονισμό (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)
 • Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια

Εξαιρέσεις:

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

§  Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης

§  Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά

§  Ζημιές προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα

§  Ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του

§  Ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone

§  Ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα

§  Ζημιές που θα συμβούν κατά παράβαση του Κανονισμού (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)

 

ΣΧΕΔΙΟ ΙΙ – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αφορά ΣμηΕΑ (drones) που χρησιμοποιούνται μόνο για ιδιωτική χρήση και συγκεκριμένα: drones με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση κάτω των 4 κιλών που ανήκουν στην ανοικτή κατηγορία και συγκεκριμένα στις εξής υποκατηγορίες:

CAT Α0: «Μίνι Συστήματα Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μέγιστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) μικρότερη του ενός κιλού (<1kg)

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, οι χειριστές των ΣμηΕΑ της Α0 «Ανοικτής» κατηγορίας:

α. θα περιορίζουν την πτήση τους έως τα 50μ. επάνω από το έδαφος, σε τοπική πτήση, ή

β. εναλλακτικά έχοντας τις τεχνικές δυνατότητες θα ορίζουν αυτομάτως την πτήση τους σε ύψος και διαδρομή, έως το όριο των 400 ποδιών (FT)

CAT A1: «Πολύ Μικρά Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών» με μεγίστη μάζα αεροσκάφους κατά την απογείωση (ΜΤΟΜ) από ένα κιλό (=/>1 kg) έως τα τέσσερα κιλά (<4 Κg). Οι τεχνικές δυνατότητες των Πολύ Μικρών μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι θα ίπτανται κάτω από τα 400 πόδια (FT) από το έδαφος ή την επιφάνεια της θάλασσας σε λειτουργία τηλεχειριζόμενης τοπικής πτήσης και θα διαθέτουν τα μέσα για τον αυτόματο περιορισμό του Εναερίου Χώρου στον οποίον μπορεί να εισέρχονται.

 

Όρια κάλυψης ανά Drone:

Σωματικές βλάβες (μεμονωμένο ατύχημα) μέχρι

€ 10.000

Σωματικές βλάβες (ομαδικό ατύχημα) μέχρι

€ 20.000

Υλικές ζημιές κατ' ατύχημα μέχρι

€ 5.000

Ανώτατη ευθύνη της εταιρείας κατ’ έτος

€ 50.000

Απαλλαγή: € 300 ανά υλική ζημιά

 

Στοιχεία ασφάλισης:

 • Ανοικτή κατηγορία ΣμηΕΑ (UAS Open Category) /Υποκατηγορία :
 • □ CAT Α0           □ CAT Α1
 • ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
 • ΤΥΠΟΣ
 • ΜΑΡΚΑ
 • ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ
 • ΒΑΡΟΣ (< 4 κιλών)
 • ΧΡΩΜΑ
 • ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΥΛΙΚΟ
 • ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
 • ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • S/N (αριθμός πλαισίου)
 • ΑΞΙΑ (προσκόμιση αντιγράφου τιμολογίου ή απόδειξης)
 • ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΑΖΑ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ (MTOM)
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Ή ΝΗΟΛΟΗΓΗΣΗΣ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)
 • ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΕΓΚΡΙΣΗ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ (ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ)

 

Ασφάλιστρα:

 • Για αξία ΣμηΕΑ (drone) μέχρι € 1.000

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε ευρώ € 80 ανά ΣμηΕΑ (drone)

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

 • Για αξία ΣμηΕΑ (drone) από € 1.000 μέχρι € 3.000

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε ευρώ € 140 ανά ΣμηΕΑ (drone)

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

 • Για αξία ΣμηΕΑ (drone) από € 3.000 και άνω

Τα ετήσια ολικά ασφάλιστρα ανέρχονται σε ευρώ € 190 ανά ΣμηΕΑ (drone)

Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις

Προϋποθέσεις:

 • Η κάλυψη ισχύει για ιδιωτική χρήση (προσωπική διασκέδαση)
 • Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται ξεχωριστό ασφαλιστήριο για κάθε ΣμηΕΑ (drone)
 • Η χρήση των ΣμηΕΑ (drones) να μην υπερβαίνει τις προδιαγραφές του (π.χ. ύψος, καιρικές συνθήκες, μέτρα προστασίας κ.λ.π.)
 • Η συμμόρφωση του εκμεταλλευόμενου/ιδιοκτήτη/χειριστή με τα οριζόμενα στο νέο Κανονισμό (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016)
 • Η ισχύς του συμβολαίου καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια

 

Εξαιρέσεις:

Από την κάλυψη εξαιρούνται:

 • Αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα π.χ. αμοιβές δικηγόρων, νομικά έξοδα του λήπτη της ασφάλισης
 • Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει διαφυγόντα κέρδη ή αποθετική ζημιά
 • Ζημίες προκαλούμενες άμεσα ή έμμεσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, δάση ή αρχαιολογικά ευρήματα
 • Ζημιές στο ίδιο το drone και στο συμπληρωματικό εξοπλισμό του
 • Ζημιές από υπέρβαση των προδιαγραφών και αδειών χρήσης του drone
 • Ζημιές που συνιστούν ποινικό αδίκημα
 • Ζημίες που θα συμβούν κατά παράβαση του Κανονισμού (αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422 30/09/2016) αριθμ. ΦΕΚ 3152/ Τεύχος Β΄/30.09.2016).

Σήμερα, η Ατλαντική Ένωση είναι η εταιρία που παρέχει το ασφαλιστήριο αυτό στην Ελλάδασ’ αυτές τις πολύ χαμηλές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε:

 • Στους υπεύθυνους του Κλάδου Αστικής Ευθύνης, στα τηλέφωνα 210 74 54 061 & 063, καθώς και
 • Στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, στο τηλέφωνο 210 74 54 200
 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter