Μεταφορές

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Μεταφορές

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Εσωτερική Διακίνηση

 Παρεχόμενες  καλύψεις:


·         Κατά παντός κινδύνου (κάλυψη ρήτρας «Α»-all risks : καλύπτονται όλες οι ζημιές ή απώλειες  που τυχόν θα προξενηθούν στο μεταφερόμενο εμπ/μα κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της μεταφοράς του,  εκτός από οριζόμενες συγκεκριμένες εξαιρέσεις.       

Απλών κινδύνων (κάλυψη ρήτρας «C»): καλύπτονται ζημιές στο μεταφερόμενο εμπ/μα που θα οφείλονται σε :

·         έκρηξη ή πυρκαγιά του μεταφορικού μέσου

·         προσάραξη, βύθιση, ή ανατροπή του πλοίου ή πλωτού μέσου.

·         Ανατροπή, εκτροχιασμό, πρόσκρουση ή σύγκρουση του χερσαίου μεταφορικού μέσου.

·         Πρόσκρουση ή  σύγκρουση του πλοίου ή άλλου μεταφορικού μέσου με άλλο αντικείμενο εκτός από νερό.

·         Εκφόρτωση του μεταφερομένου εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής.

·         Θυσία Γενικής Αβαρίας.

·         Θεληματική ρίψη του εμπορεύματος στη θάλασσα (JETTISON).

·         Έξοδα Γενικής Αβαρίας & Σώστρων

·         Αποζημίωση αναλογικής ευθύνης του ασφαλιζόμενου λόγω σύγκρουσης δύο πλοίων.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

·         Ασφάλιση ιδιόκτητων ΦΔΧ Εθνικών Μεταφορών 
·         Ασφάλιση ιδιόκτητων ΦΔΧ Διεθνών Μεταφορών
·         Ασφάλιση μεταφορικών εταιριών με ιδιόκτητα ΦΔΧ (Εθνικές / Διεθνείς Μεταφορές)
·         Ασφάλιση διαμεταφορικών εταιριών

Ως μεταφορέας, γνωρίζετε ότι από το 2011, βάσει νόμου, είστε υποχρεωμένος να αποζημιώνετε τους πελάτες σας σε περίπτωση που τα εμπορεύματα που μεταφέρετε  υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά τους από εσάς. 
Ένα τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, όπως είναι ένα τροχαίο ατύχημα, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη οικονομική επιβάρυνση για σας και την επιχείρησή σας, όταν οι ιδιοκτήτες των εμπ/των απαιτήσουν αποζημίωση. 
 
Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορέων  της εταιρίας μας, σας επιτρέπουν, να έχετε ασφαλιστική κάλυψη για τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες, ζημιές που μπορεί να συμβούν στα εμπορεύματα που μεταφέρετε,  με ιδιαίτερα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα    

Οι βασικές καλύψεις του προγράμματος περιλαμβάνουν ζημιές που τυχόν θα συμβούν στα μεταφερόμενα εμπ/τα από:

§    πυρκαγιά ή έκρηξη που θα προκληθεί από το μεταφορικό μέσο,  ανατροπή του μεταφορικού μέσου, πτώση  του ίδιου σε νερό, σε βάραθρα και γενικά τυχαίες εκτροπές του μεταφορικού  μέσου από τον δρόμο, με τρόπο που να μην του επιτρέπει να επανέλθει στην   πορεία του με δικά  του μέσα, σύγκρουση του μεταφορικού μέσου με άλλα  οχήματα, πρόσκρουση του ίδιου και όχι μόνο του φορτίου, σε σταθερά ή κινητά σώματα, εκτός από διάζωμα πεζοδρομίου

§   Οι ζημιές πoυ oφείλovται σε πρόσκρoυση, σύγκρουση ή ανατροπή απoζημιώvovται μόvov όταv τo γεγovός αφήvει εμφαvή σημάδια στo φoρτηγό αυτoκίvητo και μόvov μετά από δήλωση στηv τoπική Αστυvoμική Αρχή. Εξαιρoύvται oι ζημιές πoυ oφείλovται απoκλειστικά σε πρόσκρoυση τoυ φoρτίoυ ή τoυ container

§   Η ασφάλιση ισχύει και προκειμένου περί συνδυασμένης μεταφοράς, δηλαδή όταν το φορτωμένο φορτηγό αυτοκίνητο προωθείται με πλοίο. Σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται μόνον οι κίvδυvoι πoυ πρoέρχovται από πυρκαγιά ή έκρηξη, πρόσκρουση, σύγκρουση, ανατροπή, βύθιση ή προσάραξη πλoίoυ, εκβoλή φoρτίoυ στη θάλασσα, συvεισφoρά σε Γεvική Αβαρία και Σώστρα. 

Προαιρετικά, μπορούν να καλυφθούν και ζημιές στα μεταφερόμενα εμπ/τα από:
·   Ολική κλoπή τoυ εμπoρεύματoς  κατά τη διάρκεια της οδικής μεταφoράς 
·   Διαβροχή του εμπορεύματος από γλυκά η όμβρια ύδατα  
·         Μικροζημιές (θραύσεις, χτυπήματα, γδαρσίματα & ροές υγρών)  
·         Κίνδυνοι φορτοεκφόρτωσης  
·         Μικροκλοπή και έλλειμμα 

 

 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter