Πολυ-ασφαλιστήριο

ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ » Πολυ-ασφαλιστήριο

Πολυ-ασφαλιστήριο γραφείων - ιατρείων - μικρομεσαίων επχειρήσεων

Τι είναι το  Πρόγραμμα ασφάλισης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν όλους τους απρόβλεπτους κινδύνους, που μπορεί να απειλήσουν την επιχείρηση καθώς και τις συνέπειες αυτών. 
Παρέχει την δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης του κτιρίου ή / και του περιεχομένου. 

Που απευθύνεται 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους  : 
•  Θέλουν να ασφαλίσουν το κτίριο ή και το περιεχόμενο της επιχείρησής τους 
•  Επιθυμούν την μέγιστη προστασία της περιουσίας τους 
•  Ιδιοκτήτες εκμισθώνουν τα ακίνητά τους και αποτελούν πηγή εσόδων

Χρήσιμες πληροφορίες και προϋποθέσεις ασφάλισης

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση / είδος της κάθε επιχείρησης.
Καλύπτει το ακίνητο, τις βελτιώσεις / παρεμβάσεις επί του κτιρίου, ψευδοροφές, υαλοπίνακες, εγκαταστάσεις φωτισμού και κλιματισμού, διαχωριστικά, μοκέττες κλπ. αντικείμενα που είναι αναπόσπαστα μέρη του κτιρίου.  Καλύπτει επίσηςτα έπιπλα και τον λοιπό κινητό εξοπλισμό του ακινήτου, τα μηχανήματα, ήτοι το μηχανολογικό εξοπλισμό τον απαραίτητο για τη λειτουργία του, καθώς και τα εργαλεία, τα εμπορεύματα ιδιοκτησίας του ασφαλισμένου, τα έτοιμα εμπορεύματα προς πώληση, τα ημιέτοιμα εμπορεύματα, που βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής τους, καθώς και τις πρώτες ύλες και τα υλικά συσκευασίας τους, υπολογιζόμενα σε αξία κόστους, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α.

Απαραίτητες προϋποθέσεις :

-       Να είναι στεγασμένα σε κτίρια εξαιρετικής κατασκευής μπετόν αρμέ, ταράτσα.

-       Το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο να μην υπερβαίνει το ποσό των 800.000€ για ακίνητο και περιεχόμενο και το ποσό των 400.000€ για περιεχόμενο

-       Η κάλυψη του κινδύνου πλημμύρας ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι τα ασφαλιζόμενα τοποθετούνται σε παλέτες ή ράφια ύψους τουλάχιστον 15 εκατοστών από το δάπεδο.  Εμπορεύματα εντός ημιυπογείων ή και υπογείων καλύπτονται κατόπιν συνεννοήσεως με την Εταιρία.

-       Να είναι σε ισχύ όλες οι ΝΟΜΙΜΕΣ ΑΔΕΙΕΣ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ από τις αρμόδιες Αρχές που προβλέπονται από το Νόμο για την δραστηριότητα που ασκεί ή θα ασκεί στον ασφαλιζόμενο χώρο ο Ασφαλιζόμενος όπως ενδεικτικά τα εξής:

Α) Νόμιμη άδεια λειτουργίας της ασφαλιζόμενης επιχείρησης.
Β) Βεβαίωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας περί υλοποιήσεως της μελέτης πυρόσβεση

Γ) Μέτρα πυροπροστασίας που ορίζει ο νόμος αναφορικά με τη δραστηριότητα της ασφαλιζόμενης επιχείρησης, σε     κατάσταση αμέσου & καλής λειτουργίας.
Δ) Στις παρεχόμενες καλύψεις συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη κλοπής. Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για τον κίνδυνο κλοπής, θα  γίνεται συνεννόηση με την εταιρία.

 Παρεχόμενες καλύψεις

-       Πυρκαγιά - Κεραυνός - Εκρηξη

-       Ζημίες από Καπνό

-       Πυρκαγιά εκ Δάσους

-       Έξοδα ελαχιστοποίησης Ζημιάς (μέχρι το ποσό των 1.500.)

-       Ευρεία Εκρηξη

-       Απώλεια ή ζημία από κλοπή με διάρρηξη

-       Ζημίες στο κτίριο εξ’ αιτίας κλοπής μέχρι 1.500€

-       Απώλεια χρημάτων από ένοπλη ληστεία (Hold Up) μέχρι 1.500€

-       Πλημμύρα - καταιγίδα - θύελλα - τυφώνας

-       Κάλυψη άντλησης υδάτων σε Α' κίνδυνο έως 1.500€ ανά ζημιά και ετησίως 

-       Διάρρηξη σωληνώσεων και εγκαταστάσεων ύδρευσης - θέρμανσης - ψύξης και αποχέτευσης

-       Κάλυψη ζημιών στις ίδιες τις σωληνώσεις μέχρι του ποσού των €1.000.

-       Έξοδα διερευνητικών εργασιών για ζημιές από νερά μέχρι του ποσού των 1.500€

-       Χιόνι - παγετός - χαλάζι

-       Πυρκαγιά και έκρηξη από τρομοκρατικές ενέργειες

-       Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, κακόβουλη βλάβη

-       Πτώση αεροπλάνων ή αντικειμένων αποσπασθέντων εξ' αυτών

-       Πρόσκρουση οχημάτων

-       Απώλεια κερδών κατόπιν διακοπής εργασιών μέχρι του ποσού των 150,00€ ημερησίως (Μέγιστη περίοδος αποζημίωσης 100 ημέρες )

-       Θραύση κρυστάλλων μέχρι του ποσού των 1.800€ ανά ζημιογόνο γεγονός και 3.000€ ανώτατη ετήσια ευθύνη εταιρίας

-       Κάλυψη φωτεινών και μη επιγραφών από ασφαλιζόμενο κίνδυνο  σε Α' κίνδυνο έως του ποσού των 600,00€ ανά ζημία και ετήσια ευθύνη εταιρίας έως 1.200€

-       Αποκομιδή συντριμμάτων (3% της αξίας του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατη ευθύνη της εταιρίας τα 3.000€)

-       Κάλυψη εξόδων για αμοιβές μηχανικών, αρχιτεκτόνων και λοιπών επαγγελματιών για αποκατάσταση ζημιών στο κτίριο συνεπεία ασφαλιζόμενου κινδύνου έως 2.000€

-       Έξοδα μεταστέγασης (20% της αξίας του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατη ευθύνη της εταιρίας τα 9.000€)

-       Κάλυψη βραχυκυκλώματος μέχρι του ποσού των 3.000€

-       Απώλεια ενοικίων μέχρι του ποσού των 15.000€

-       ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 

       Η κάλυψη αυτή παρέχεται μέχρι το ποσό που αναλογεί σε ποσοστό 20% επί του ασφαλιστικού  

        ποσού κτιρίου και / ή περιεχομένου σε περιπτώσεις υλικών ζημιών, με ανώτατη ευθύνη το ποσό

        των 10.000€ και μέχρι του ποσού των 10.000€ σε περιπτώσεις ζημιών σωματικών βλαβών

-       Έξοδα φύλαξης (μέχρι του ποσού των 600€)

-       Έξοδα μεταφοράς περιεχομένου μέχρι το 10% του συνολικού ασφαλιζομένου  ποσού περιεχομένου με ανώτατο ποσό 6.000€

-       Κάλυψη περιεχομένου κατά τη διάρκεια προσωρινής μεταστέγασης μέχρι 6 μήνες από την ημερομηνία επέλευσης ασφαλιζομένου κινδύνου

-       Χρήματα εντός χρηματοκιβωτίου μέχρι 1.500€ 

-       Κάλυψη Αλλοίωσης Εμπορευμάτων μέχρι 1.500€

Κάλυψη Υπασφάλειας μέχρι το 10% του προς ασφάλιση κεφαλαίου (όρος πρόνοιας)
 
   
    Αποτέλεσμα εικόνας για youtube logo transparent
   
   
 

Τηλέφωνα   +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX              +030 26610 28059
E-mail           geo@geoni.gr

 
Tel                 +30 26610 39532 - 26610 33387
FAX               +030 26610 28059
Email             geo@geoni.gr

 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
 
Επισκέψεις σελίδας
URL Counter